За Нас

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

село Батак

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“  село Батак  

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село  Батак е конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване;  училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот;  училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Гордост и привилегия е да си ученик в Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак!

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ  УЧЕБНАТА ГОДИНА!

ЦЕННОСТИ  И  ПРИОРИТЕТИ  В  РАЗВИТИЕТО

* Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

* Формиращо оценяване  и  самооценяване.

* Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици,  учители и родители.

* Висок професионализъм на педагогическия екип.

* Ефективна управленска дейност

* Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

* Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

* Мисията на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  село Батак е да осигурява съвременна и  модерна  подготовка на  конкурентно способни  кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика  и  да  продължат  своето  образование.

* Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

* Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

* Изграждане на  личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

* Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

* Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“,  както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

* Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

* Качественото образование дава  възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така,  че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна  личност.

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

info-300612@edu.mon.bg