Проекти

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

село Батак

2. Проект

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

1. Проект

„Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“
е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”,
Община В. Търново, 10 училища и НПО „Стъпка по стъпка“. 

3. Проект

„Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Описание на проекта

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Нов шанс за успех“

Проект „Образование за утрешния ден“

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

info-300612@edu.mon.bg