Училищен колектив

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

село Батак

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ

Директор: Шенай Нуриев

Педагогически състав:

Сузана Петкова – учител в начален етап

Иван Цвятков – старши учител в начален етап

Людмила Семова – старши учител в начален етап

Стела Цвяткова – старши учител в начален етап

Нина Емануилова – учител ЦДО в начален етап

Светлана Димитрова – старши учител ЦДО в начален етап

Светлана Александрова – старши учител ООУП в прогимназиален етап

Виктория Еросалимова –  старши учител ООУП в прогимназиален етап

Стилиян Иванов – учител ООУП в прогимназиален етап

Сава Матеев – учител ООУП в прогимназиален етап

Татяна Трифонова – учител ЦДО в прогимназиален етап

Надя Семова – учител по английски език

За нашия състав

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.

Непедагогически персонал

Бисерка Георгиева – счетоводител
Любен Любенов – технически сътрудник

Венелин Великов – майстор поддръжка

Иваничка Кръстева – хигиенист

Надка Данаилова – хигиенист

ЦЕЛИ

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

ЦЕЛИ

Успешно участие във външното и доразвиване, и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

ЦЕЛИ

Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

ou_s.batak@abv.bg