Национална програма „Заедно за всяко дете”

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” село Батак получи одобрение от Министерството на образованието и науката и започна работа по Национална програма „Заедно за всяко дете”,  Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. По програмата се предвижда да се проведе Ден на толерантността в училището на 16 ноември 2023, както и да бъде отпечатан флаер с контактна информация на институциите, работеши за превенция на отпадането, с цел подобряване на взаимодействието с тях и за обхващане и включване на ученици в образователната система.

По програмата се предвижда и провеждане на индивидуални и групови тематични срещи с родители на ученици, в риск от отпадане, за приобщаването им към училищния живот. Консултациите ще се провеждат от началото на учебната година до месец декември 2023, включително и в домашна среда. Каним всички родители на ученици от „Св. Св. Кирил и Методий” село Батак, които желаят да ползват психолого-педагогически консултации по програмата, да заявят своето желание при директора на училището.

kids-160168_1280-2-1080x675

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас