Училищен колектив

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Батак

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.

Happy elementary school teacher giving lecture to her students in the classroom.

ДиректорШенай Нуриев

Педагогически състав

Непедагогически състав

нАШИТЕ ЦЕЛИ

1

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

2

Успешно участие във външното и доразвиване, и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване

3

Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас