За нас

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Батак

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село  Батак е конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване;  училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот;  училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Гордост и привилегия е да си ученик в Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак!

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ  УЧЕБНАТА ГОДИНА!

Ценности и приоритети в развитието

Мисия на училището

Мисията на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак е да осигурява съвременна и модерна подготовка на конкурентно способни кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика и да продължат своето образование.

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.