Профил на купувача

Профил на купувача

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
село Батак

Доставка на спортни уреди и екипировка за нуждите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Батак по проект BG05M2OP001-3.23 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас