МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА  ЗА УСПЕХ“

  1. Обява
  2. Заповед за назначаване на Комисия
  3. Протокол от работата на Комисията за кандидатсване по документи
  4. Протокол от работата на Комисията за събеседване

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“  село Батак

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

 на непълен работен ден за учебната 2019 / 2020 година\

Цялата обява може да свалите от ТУК.

shutterstock_211281496

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас