Национална програма „Заедно за всяко дете”

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” село Батак получи одобрение от Министерството на образованието и науката и започна работа по Национална програма „Заедно за всяко дете”,  Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. По програмата се предвижда да...

Тематични родителски срещи

На 3 октомври в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак, стартира цикъл от родителски срещи, които се провеждат в рамките на Национална програма на Министерство на образованието „Заедно за всяко дете“,  Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Първата среща се проведе в...

МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА  ЗА УСПЕХ“ Обява Заповед за назначаване на Комисия Протокол от работата на Комисията за кандидатсване по документи Протокол от работата на Комисията за събеседване ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука...